ဘာသာစကားများ

ဆကုရ ေဆးခန္း

● ေဆးခန္း၏ထူးၿခားခ်က္မ်ား

အရိုးအေၾကားဆိုင္ရာနွင့္အေထြေထြ စစ္ေဆးေပးမွဳ
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းတြင္ အရိုးအေၾကားဆိုင္ရာစစ္ေဆးမွဳမ်ား ဥပမာ ခါးနာၿခင္း၊အရိုးအစစ္မ်ားနာၿခင္း၊(ဒူး၊ပုခံုး၊
လည္ပင္းရိုး)အရိုးပြၿခင္းေရာဂါ၊ၾကြက္သားအတြင္းၿဖစ္ေပၚသည့္ဒဏ္ရာ၊(အရိုးကိ်ဳးၿခင္း၊အရိုးအက္ၿခင္း၊အဆစ္လြဲၿခင္း၊အဆစ္လိမ္သြားၿခင္း)အားကစားေၾကာင့္ၿဖစ္တတ္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားနွင့္၊ေလးဘက္နာေရာဂါ
မ်ားကိုကုသေပးေနပါသည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနပိုင္းတြင္ အဆုတ္ေလၿပြန္းတံ၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းနွင့္ဆိုင္ေသာအထူးဘာသာရပ္
ကိုရယူထားသည့္ အေထြေထြဆရာဝန္သည္လာေရာက္ပါေသာေၾကာင့္ ၾကည့္ရွဳ႕စစ္ေဆးေပးနိဳင္ပါသည္။

● ေဆးခန္းဖြင့္ပိတ္နာရီဇယား

နံနက္၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀ အထိ
ညေန၃း၀၀ မွ ၆း၀၀ အထိ
ပံုမွန္ေဆးခန္းလာၿပၿခင္းအတြက္ ဘိုကင္မလိုအပ္ပါ။
က်န္းမာေရးစစ္ၿခင္းနွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးဆိုလွ်င္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးဖို႕လုိအပ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ျပည္မွာသတ္မွတ္ထားသည့္ ရွကအိဟိုကင္း ကိုကုမင္းကင္္းေကားဟိုကင္း
ကိုမရိွထားသူမ်ားအတြက္၊
ကိုကုမင္းကင္းေကားဟိုကင္းဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ ဟိုကင္းအမွတ္အေရအတြက္၏ ၁၀ရာခိုင္နဳန္းကို
အျပည့္အဝေပးေဆာင္ရပါမည္။
(ဝင္ထားလွ်င္ကိုယ္က၃ရာခိုင္နဳန္း အစိုးရက ၇ရာခိုင္နဳန္းေဆာင္သည္)

● အပတ္စဥ္ဖြင့္ရက္ဇယား

အရိုးအေၾကားဆိုင္ရာ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသာပေတး ေသာၾက္ာ စေန
၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀
၃း၀၀ မွ ၆း၀၀

 

အေထြေထြစစ္ေဆးေပးမွဳ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသာပေတး ေသာၾက္ာ စေန
၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀
၃း၀၀ မွ ၅း၃၀

အေထြေထြစစ္ေဆးေပးမွဳကိုတနလၤာညေနပိုင္း နွင့္ ဗုဒၶဟူးညေနပိုင္း လက္ခံစစ္ေဆးေပးမွဳသည္
၃း၀၀ မွ ၅း၃၀ အထိၿဖစ္ပါသည္။
ၿမန္မာဘာသာၿပန္ကို တနလၤာတေန႔လံုး နွင့္ ဗုဒၶဟူးတေန႔လံုး စေနနံက္ပိုင္း တြင္ထားရိွေပးထားပါသည္။
သတိၿပဳရန္သည္ ဆကုရာေဆးခန္းအၿပင္ဘက္တြင္ ဘာသာၿပန္ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းမၿပဳလုပ္ပါေၾကာင္း။

● ေဆးရုံပိတ္ရက္

ေသာၾက္ာ ၊စေနညေန ၊တနဂၤေႏြ နွင့္ အနီပိတ္ရက္မ်ား

ဆက္သြယ္ရန္လမ္းေၾကာင္း

ဆကုရ ေဆးခန္း တကဓနိုဳဘဘ
စာတိုက္အမွတ္ ၁၆၉-၀၀၇၅
တိုကိ်ဳၿမိဳ႕ရွင္းဂ်ဴးကုၿမိဳ႕နယ္ တကဓနိဳဘဘ ကဝကမိအေဆာက္အဦး ၃ထပ္
(ေဆးယုစူပါမားကက္ေရွ႕ေဆးဗင္းအိလဲယ္ဗင္းရိွသည့္အေဆာက္အဦး၃ထပ္တြင္ရိွပါသည္)
တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၃-၅၉၃၇-၃၇၁၇

တကဒနိုဘဘဘူတာ
ဝေဆးဓထြက္ေပါက္မွ၃မိနစ္သာ

ဤေဆးခန္းတြင္ရွင္းဂ်ဳးကု၊ႏွင့္နကနိဳကုၿမိဳ႕နယ္မွထုတ္ေဝေသာက်န္းမာေရးစစ္ေဆးစာရြက္မ်ားကို လက္ခံစစ္ေပးေနပါသည္။စစ္ေဆးၿခင္သူသည္ညာဘက္တြင္ၿပထားသည့္ပံုစံစာအိတ္ေရာက္ရိွလာပါက၊ 

ဤေဆးခန္းတြင္ရွင္းဂ်ဳးကု၊ႏွင့္နကနိဳကုၿမိဳ႕နယ္မွထုတ္ေဝေသာက်န္းမာေရးစစ္ေဆးစာရြက္မ်ားကို လက္ခံစစ္ေပးေနပါသည္။စစ္ေဆးၿခင္သူသည္ညာဘက္တြင္ၿပထားသည့္ပံုစံစာအိတ္ေရာက္ရိွလာပါက၊ ယူလာၿပီးစစ္ေဆးပါရွင္းဂ်ဴးကုၿမိဳ႕နယ္သာမန္စစ္ေဆးမွဳသည္ကုန္က်စရိတ္မရိွပါ။နာကနိဳၿမိဳ႕နယ္မွစစ္ ေဆးမႈသည္၅၀၀ယမ္းကုန္က်မည္။ၾကိဳတင္စာရင္းေပးထားဖို႕လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ● ရွင္းဂ်ဳးကုၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးစစ္တမ္းအေမးေၿဖစာရြက္ကိုၾကိဳတင္ေၿဖၾကားေပးပါရန္၊ ဌဥ္းေကာင္းအတြက္ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ေရးသားထားသည္ကိုၾကိဳတင္ေဒါင္းလုပ္ယူေပးပါ။ ဒါင္းလုပ္ယူရန္ေနရာ။

Influenzaတုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးေပးၿခင္းကိုၿပဳလုပ္ေနပါသည္။(ၾကိဳတင္စာရင္းေပးပါ)

ယၡဳႏွစ္လည္းInfluenzaတုပ္ေကြးေရာဂါရာသီေရာက္လာဦးမွာပါ။ ေဆး၏ထိေရာက္မႈၿဖစ္ေစဖို႕အတြက္၊ပံုမွန္၂ပတ္မွ၄ပတ္အထိၾကာပါသည္။ေဆးသည္အေရအေတြက္ႏွင့္ မွာၾကားရပါေသာေၾကာင့္၊ကာကြယ္ေဆးထိုးလိုသူသည္ၾကိဳတင္စာရင္းေပးဖို႕သတင္းေပးပါရေစ။ (ကန္႕သတ္ခ်က္) အသက္၁၃ႏွစ္ေက်ာ္(အသက္၂၀ေအာက္ရိွသူမ်ားသည္အုပ္ထိမ္းသူ၏လက္မွတ္လိုအပ္ပါသည္) (ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွိင္သည့္ရက္) 2017/10/2မွစ၍ (ကုန္က်ေငြ)  2,900yen (ၾကိဳတင္စာရင္းေပးၿခင္း) မထိုးခင္(၃)ရက္ၾကိဳ၍စာရင္းေပးပါရန္၊သို႕မဟုတ္ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကား ထားေပးပါရန္။ ဒီေနရာမွတုတ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ေၿဖဆိုရန္(စာရြက္နမူနာ)ၿမန္မာလိုၾကည့္နိုင္ပါသည္။