ဆကူရာဆေးခန်းတကဓနိုဘာဘာ

စာတိုက်အမှတ် 169-0075

တိုကျိုမြို့ရှင်းဂျူးကုမြို့နယ် တကဓနိုဘာဘာ ကဝကမိအဆောက်အဦး ၃ထပ်

(SEIYUဆေးယုစူပါမားကက်ရှေ့ဆေးဗင်းအိလဲယ်ဗင်းရှိသည့်အဆောက်အဦး၃ထပ်တွင်ရှိပါသည်)

တယ်လီဖုန်းအမှတ် 03-5937-3717

ဝဆေးဓထွက်ပေါက်မှထွက်ပါ ဘယ်ဘက် UFJဘဏ်နှင့်ဆေးယုဆူပါဘက်လာခဲ့ပါ