Có bác sĩ biết tiếng Việt / Ngày thứ 7 lần thứ 2 và thứ 4  từ 9:30 sáng đến 00:30 chiều .

Có bác sĩ biết tiếng Việt /
Ngày thứ 7 lần thứ 2 và thứ 4  từ 9:30 sáng đến 00:30 chiều .

Mỗi tuần chiều Thứ tư , từ 15:00 giờ đến 17:30 giờ có phiên dịch tiếng Việt Nam.