Ngày mùng 8 & 29 tháng 6 thứ bẩy , Phòng khám có hỗ trợ tiếng Việt Nam khám nội khoa

Thuốc thông thường có vào ngày 8 và 29 tháng 6.