Ngày 5 tháng 4 ( thứ tư) không có phiên dịch tiếng Việt Nam ,xin lỗi vì sự bất tiện này .