साकुरा क्लिनिक ताकादानो बाबा निर्देशक तोमिता शिगेरु

नीइगाता युनिबर्सिटी मेडिकल विभाग उपाधि प्राप्त
नीइगाता युनिबर्सिटी होस्पितलमा कार्य र अर्थोपेदिक्स उपचारको ’bout अनुसन्धान
कानागावा केन् मिनातो माची मेडिकल सेन्टरमा कार्य
2014साल अप्रिल 4तारिखको दिन साकुरा क्लिनिक उद्घाटन

जापान अर्थोपेदिक्स डाक्टर प्रमाणीकरण / जापान खेलकुद डाक्टर प्रमाणीकरण
जापान औधोगिक चिकित्सक डाक्टर प्रमाणीकरण / जनस्वास्थ्य डाक्टर प्रमाणीकरण / चिकित्सक डाक्टर PHD प्रमाणीकरण