साकुरा क्लिनिक ताकादानोबाबा अर्थोपेदिक्स ・अन्तरिक औषधि उपचार
टोक्यो तो शिन्जुकु कु ताकादानोबाबा 4-11-8 कवाकामी बिल्डिंग तेस्रो तल्ला
फोन नम्बर:03-5937-3717

JR ताकादानोबाबा स्टेशन
सेइबु शिन्जुकु लाइन ताकादानोबाबा स्टेशन
वासेदा गेट देखि हिडेर 3 मिनेट