दादुरा र रुबेला भाइरसको एन्टीबोडी परिक्षण सम्बन्धि सूचना

दादुरा र रुबेला भाइरसको एन्टीबोडी परिक्षण गरिन्छ।
इच्छुक व्यक्तिहरुले सम्पर्क गर्नु होस्।