कोरोना भाइरसको RDT test (एन्टीबोडी परिक्षण)को सूचना

कोभिड -19 को RDT test(एन्टीबोडी परिक्षण )गरिन्छ।

आवश्यक व्यक्तिले सम्पर्क गर्नुहोस्।