ဤဆေးခန်းတွင်ရှင်းဂျုးကု၊နှင့်နကနိုကုမြို့နယ်မှထုတ်ဝေသောကျန်းမာရေးစစ်ဆေးစာရွက်များကို လက်ခံစစ်ပေးနေပါသည်။

ဤဆေးခန်းတွင်ရှင်းဂျုးကု၊နှင့်နကနိုကုမြို့နယ်မှထုတ်ဝေသောကျန်းမာရေးစစ်ဆေးစာရွက်များကို လက်ခံစစ်ပေးနေပါသည်။

စစ်ဆေးခြင်သူသည်ညာဘက်တွင်ပြထားသည့်ပုံစံစာအိတ်ရောက်ရှိလာပါက၊
ယူလာပြီးစစ်ဆေးပါရှင်းဂျူးကုမြို့နယ်သာမန်စစ်ဆေးမှုသည်ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။နာကနိုမြို့နယ်မှစစ်
ဆေးမှုသည်၅ဝဝယမ်းကုန်ကျမည်။ကြိုတင်စာရင်းပေးထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါသည်။