អំពីការពិនិត្យសុខភាព នៅតំបន់ស៊ីនជឺគឹ និងតំបន់ណាកាណុ

គ្លីនិករបស់យើង ផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពសំរាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជឺគឹ និងតំបន់ណាកាណុ។
សំរាប់អ្នកដែលមានបំណងពិនិត្យសុខភាព ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលលិខិតណែនាំពីសាលាក្រុង អំពីការពិនិត្យសុខភាពពីតំបន់ទាំងពីរនេះ សូមពិនិត្យមើលខ្លឹមសារ រួចហើយ សូមធ្វើការណាត់មកយើងខ្ញុំ ទុកជាមុនសិន។

※ សូមធ្វើការបោះពុម្ពសំរាប់អ្នកដែលត្រូវការសំណួរចំលើយជាភាសាបរទេស  ។​

សំរាប់ភាសាអង់គ្លេស (©មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្តអន្តរជាតិAMDA) សូមទាញយក​ ទីនេះ