ជាន់ទី៣ ​​អាគារកាវ៉ាកាមិ ៤-១១-៨ តាកាដាណុបាបា ខ័ណ្ឌស៊ីនជឹគឹ ក្រុងតូក្យូ
3F Kawakami, 4-11-8 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo

ទូរស័ព្ទ:03-5937-3717
(ត្រូវការណាត់ជាមុន​ សំរាប់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង​ និងពិនិត្យសុខភាព។)

ស្ថានីយ៍ តាកាដាណុបាបា ខ្សែJR​ និងខ្សែសេប៊ឹស៊ីនជឹគឹ
ច្រកចេញ វ៉ាសេដា ដើរ​៣នាទី ឆ្ពោះទៅកាន់​ ផ្សារសេយឹ

※ មណ្ឌលយើងអត់មានកន្លែងចតឡានសំរាប់ភ្ញៀវទេ។