សេចក្តីជូនដំណឹងសំរាប់ការឈប់សំរាកនៅថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែ កុម្ភៈ

គ្លីនិករបស់យើងខ្ញុំ នឹងឈប់សំរាកនៅថ្ងៃពុធ ទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ដោយសារកាលៈទេសៈ។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល និងសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមសហការរបស់អស់លោកអ្នក។