សេចក្តីជូនដំណឹងនៃថ្ងៃឈប់សម្រាករដូវក្តៅរបស់គ្លីនិក

គ្លីនិកយើងខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាករដូវក្តៅចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែសីហា រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា។

គ្លីនិកនឹងបើកដំណើរការដូចធម្មតាវិញនៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល និងសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមសហការរបស់អស់លោកអ្នក។