ཤིན་ལྗུ་ཀུ་ཀུ་དང་ན་ཀ་ནོ་ཀུ་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མི་མང་གནམ་ལ་གསལ་བསྒྲགས།།

ཤིན་ལྗུ་ཀུ་ཀུ་འི་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གི་   ཡི་གེ་འབྱོར་ན་ས་ཀུ་ར་སྨན་ཁང་དུ་ཕེབས་རོག་གནང།
ཡི་གེ་འདི་ནི་རིན་མེད་གི་ཐོག་ནས་གཟུགས་པོ་ལ་ན་ཚ་ཡོད་མེད་གི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཆོག་པས་ཆོག་མཆན་རེད།
ས་ཀུ་ར་སྨན་ཁང་ལ་རིན་མེད་གི་ཐོག་ནས་གཟུགས་པོ་ལ་ན་ཚ་ཡོད་མེད་གི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་གི་ཡོད།།
གལ་སྲིད་ཆོག་མཆན་གི་ཡི་གེ་འདི་འབྱོར་གི་མིན་འདུག་ན་ས་ཀུ་ར་སྨན་ཁང་དུ་ཁ་པར་གཏོང་རོགས་གནང།།

ན་ཀ་ནོ་ཀུ་འི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མི་མང་གནམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་རིན་༥༠༠

སྨན་བཅོས་པ་ རྡོ་རྗེ་ སྲིད་གཅོད་ ཤི་ཨོ་ཏ་