ཆམ་པ་དང་ཡམས་ནད་ཀྱི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་

ཆམ་པ་དར་ཁྱབ་ཀྱི་དུས་སྐབས་སླེབ་གྲོ་འདུག་
སྨན་ཁབ་མང་པོ་ཡོད་མ་རེད་
ལོ་༡༣ལས་ཆུང་བ་ཡིན་ན་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གི་ཆོག་མཆན་དང་ས་ཡིག་དགོས་
ཁ་པར་བཏང་རོག་གནང་2017ཕྱི་ཟླ་10པ་ཚེས་2ནས་མགོ་ཚུགས་
ང་ཉི་ཧོང་སྒོར་2,900
ཉིན་མ་གསུམ་གི་སྔོན་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཟུར་བཅད་བྱེད་རོགས་གནང་  ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

click here to see Questionnaire in English